• Kupujący zobowiązuje się sprawdzić otrzymany towar w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania.
 • Po upływie wyżej wymienionego terminu, uznaje się że jest pełnowartościowy i kupujący nie wnosi uwag.
 • W przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, podstawą do reklamacji jest spisanie z kurierem protokołu szkody oraz odesłanie uszkodzonego towaru.
 • Brak protokołu skutkuje odrzuceniem reklamacji
 • W przypadku stwierdzenia wad fizycznych, kupujący prześle w formie pisemnej pod rygorem nieważności reklamację oraz partię wadliwego przedmiotu zamówienia.
 • Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
 • Producent zobowiązuje się według własnego wyboru, usunąć zgłoszone wady lub wymienić egzemplarze wadliwe na nowe, wolne od wad albo zaproponować Zamawiającemu obniżenie ceny, w stosunku odpowiednim do wad przedmiotu zamówienia.
 • Producent zobowiązany będzie odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji na piśmie i reklamowanej partii wyrobów.
 • W przypadku gdy załatwienie reklamacji będzie wymagało usunięcia wad lub wykonania nowych produktów,
  producent zobowiązuje się dostarczyć nowe lub poprawione egzemplarze, na swój koszt do siedziby zamawiającego w terminie 21 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
 • Wady stwierdzone przy odbiorze wyrobów i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyć uchybień, które mogły być wykryte przez zamawiającego w trakcie oceny wzorów, materiałów lub projektów, a mimo to nie zostały wcześniej zgłoszone.
 • Zgłoszenie wad ilościowych powinno nastąpić przy odbiorze przedmiotu zamówienia, poprzez sporządzenie pisemnego protokołu w obecności przewoźnika, pod rygorem nieważności.
 • Jeśli producent dopuści się zwłoki w wykonaniu zamówienia, zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości części niedostarczonych w terminie produktów.
 • Powyższe ustalenia zwalniają z odpowiedzialności odszkodowawczej producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.